BCP 5,09%
EDP 0,80%
EDPR 0,78%
GALP 20,64%
JMT 3,77%
NOS 0,77%

Eleições europeias